«ЗАТВЕРДЖЕНО»
рішенням Загальних зборів
 учасників Асоціації «Асоціація фінансових компаній
«Фінансовий Омбудсман»
від 09.01.2020 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ  ПРО  ЧЛЕНСТВО
В АСОЦІАЦІЇ
«АСОЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН»

 

 1. Загальні положення

1.1. Положення про членство в АСОЦІАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН» (далі – Положення про членство) регламентує порядок набуття членства юридичними особами (підприємствами) в Асоціації (далі – ФінОм, АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН»  або Асоціація), припинення членства, права та обов’язки членів даної Асоціації.

1.2. Членом АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН» можуть бути юридичні особи (підприємства), які:

- проводять діяльність на ринку фінансових послуг України, внесені до Державного реєстру фінансових установ та мають відповідні ліцензії у сфері надання фінансових послуг;

- згодні виконувати обов’язки та дотримуватись правил, що визначені цим Положенням, Статутом Асоціації та іншими документи ФінОм, що регламентують діяльність Асоціації.

 

2. Права та обов’язки членів Асоціації фінансових інституцій

2.1. Членство в Асоціації є добровільним і здійснюється на недискримінаційних засадах.

2.2. Члени АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН»  мають право:

– подавати до Асоціації пропозиції, спрямовані на захист професійних інтересів учасників ринку та вдосконалення законодавства, що регулює діяльність ринку фінансових послуг;

– брати участь у розробці та опрацюванні законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері ринку фінансових послуг;

– брати участь в обговоренні питань, що стосуються учасників ринку фінансових послуг;

– отримувати інформаційну підтримку та напрацьовані Асоціацією методичні рекомендації і консультації;

– брати участь у семінарах, практикумах й інших заходах ФінОм, які проводить (організовує) Асоціація та підвищувати професійний рівень своїх працівників шляхом їх участі у вказаних заходах.

2.3. Члени Асоціації зобов’язані:

– виконувати вимоги чинного законодавства, Статуту Асоціації, цього Положення та інших документів АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН», що регламентують діяльність Асоціації;

– надавати Асоціації інформацію про свою діяльність та її результати з метою забезпечення виконання статутних завдань;

– інформувати органи Асоціації про факти, які можуть впливати на діяльність Асоціації;

– сприяти своєю діяльністю досягненню головних цілей i завдань Асоціації та вживати заходи з усунення виявлених порушень законодавства, недоліків i помилок;

– сприяти розвитку співпраці на основі доброзичливості, взаємної поваги та підтримки;

– вчасно інформувати про зміни в організаційно-правовій формі, поштових реквізитів, зміни назви, місцезнаходження, керівників, контактних номерів телефонів тощо.

Членство в Асоціації не передбачає права участі у Загальних зборах учасників Асоціації, а також права обирати та бути обраними в органи управління Асоціації.

 

3. Набуття членства в Асоціації

3.1. Для набуття членства в АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН» зацікавлена особа подає до Асоціації відповідну письмову Заяву (Додаток №1) та заповнену Анкету кандидата у члени Асоціації   (Додаток №2).

3.2.Подані заява та анкета розглядаються Радою Представників ФінОм у 30-денний строк з дня їх надходження до Асоціації.

3.3. Рішення про набуття членства в АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН» приймає Рада Представників Асоціації.

3.4. Рішення про набуття членства в АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН» приймається простою більшістю голосів учасників Ради Представників Асоціації і ґрунтується виключно на вимогах Статуту Асоціації, цього Положення та документів, наданих заявником до ФінОм.

3.5. Заявник набуває статусу члена Асоціації з моменту прийняття відповідного рішення Радою Представників ФінОм. Про прийняте рішення заявник повідомляється письмово. Інформація про прийняття до членів Асоціації  розміщується на власному веб-сайті АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН».

 

4. Порядок сплати членських, благодійних та цільових внесків.

4.1. Оплата внесків здійснюється кожним членом Асоціації шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Асоціації, крім випадків оплати внесків у не грошовій формі, у порядку встановленому статутом Асоціації та цим Положенням.

4.2.Розмір вступних і членських внесків визначається Загальними зборами Учасників Асоціації.

4.3. Вступний та перший щорічний членський внесок сплачуються кожним членом Асоціації протягом 10 (десяти) календарних днів з дати отримання повідомлення про прийом до Асоціації та про необхідність сплати внесків.

4.4. Щорічні членські внески сплачуються до 1 лютого року, за який мають бути сплачені такі внески.

4.5. Вступний та щорічні членські внески вважаються сплаченими з моменту надходження коштів на поточний рахунок Асоціації.

4.6. Президент Асоціації контролює правильність та своєчасність сплати внесків.

4.7. Внески членів Асоціації можуть здійснюватися у формі грошей, цінних паперів (крім акцій), інших майнових (крім корпоративних прав) та немайнових прав. Вартість майна, що вноситься, оцінюється за узгодженням між членом Асоціації та Радою Представників Асоціації у гривнях.

4.8. Член Асоціації має право звернутися до Ради Представників ФінОм з пропозицією про внесення вступного та/або щорічного внесків у не грошовій формі. Така пропозиція має містити інформацію про майно, яке пропонується внести у якості внеску, а також про його вартість за оцінкою члена Асоціації. У випадку отримання такої пропозиції Рада Представників Асоціації здійснює її попередній розгляд, за результатами якого готує свій рекомендаційний висновок. За наслідками розгляду заяви члена Асоціації, Рада Представників Асоціації приймає рішення щодо надання згоди на здійснення внеску в не грошовій формі.

4.9. Члени Асоціації мають право передавати Асоціації у будь-який звітний період та у будь-якому розмірі благодійні внески (понад встановлений розмір членських внесків) на реалізацію статутної мети та завдань Асоціації, а також робити цільові внески для реалізації проектів та програм в рамках статутної діяльності АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН».

4.10. При сплаті членських, благодійних або цільових внесків, члени Асоціації чітко визначають вид платежу у платіжних документах:

- членський внесок;

- благодійний внесок;

- цільовий внесок на [назва заходу, проекту, програми].

 

5. Припинення членства в АФІ

5.1. Членство в Асоціації припиняється у зв’язку з виключенням або при виході члена з Асоціації.

5.2. Член АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН» може вийти з Асоціації за власним бажанням у будь-який час. Підставою для припинення членства є відповідна письмова заява за підписом повноважного представника такого члена.

5.3.Членство припиняється з дня розгляду такої заяви Радою Представників ФінОм на найближчому засіданні від дати надходження такої заяви.

5.4. Підставами для виключення члена з Асоціації є наявність наступних обставин:

а) член АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН» припиняється як юридична особа шляхом ліквідації;

б) Уповноважений орган регулювання ринку фінансових послуг виключає члена з Державного реєстру фінансових установ.

5.5. Рішення про виключення члена з АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН» приймається Радою Представників ФінОм на найближчому засіданні від дня, коли стало відомо про наявність підстав для виключення члена з Асоціації.

5.6. Інформація про вихід або виключення члена з Асоціації розміщується на власному веб-сайті АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН».

5.7. Особи, членство яких в Асоціації припинено, не мають права вимагати відшкодування їм будь-яких витрат, пов’язаних з їхнім членством в АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН».

 

6. Правонаступництво

6.1. У разі зміни організаційно-правової форми члена АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН» до його правонаступника переходять усі права та обов’язки щодо членства в Асоціації. У цьому випадку до Асоціації  подаються документи, що підтверджують правонаступництво, з урахуванням вимог, визначених пунктом 3.1. цього Положення та документів Асоціації про прийом у члени  АФК  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН».

 

7. Порядок внесення змін до Положення

7.1. Зміни та доповнення до цього Положення приймаються Загальними зборами АСОЦІАЦІЇ «АСОЦІАЦІЯ ФІНАНСОВИХ КОМПАНІЙ  «ФІНАНСОВИЙ ОМБУДСМАН» та набирають чинності з дня прийняття відповідного рішення.